47 Bestel mar

Rowwen Hèze
’t Keumt mei veur ge zit allien ge zit te baale
Ge zit al oore lang te kieke nar ow schoon
Niks te proate niks te zeen niks te beleave
Oet vervealing gadde mar wat zinnigs doon
En met de hand deep in de tes loepte de stroat op
Alles donker lampe oet gordiene dicht
En net als ge bedenkt ik gaj nar hoes nar bed toe
Schient zachtjes in de verte ’t verlossend licht

Ach bestel mar bestel mar bestel mar
Ge wet dat ik ’t neet kan loate
Nog efkes en dan begin ik
D’r wir duchtig langs te proateIn ’t café an d’n tap wuurd ’t mar latter
De klok die kunde doar neet zeen die hengt te hoeg
Van al dat beer wede stiekemaan mar zatter
’t Wuurd nou echt d’n hoegste tied um weg te goan
Ge pakt ow pilske en ow knip um te betaale
Keumt d’r net zonne blieje bij ow stoan
Stel uw ni aan man zoep d’r toch nog enne mei man
Wie denkt d’r nou zo vroeg al an naar hoes te goan

Ach bestel mar bestel mar bestel mar
Ge wet dat ik ’t neet kan loate
Nog efkes en dan begin ik
D’r wir duchtig langs te proate’t Wuurd drukker de biljartclub keumt nar binne
Verloare mar dat makt vur die niks oet
Dikke Piet zet dat ie vet haj kunne winne
Mar d’n teagestand waas schienbaar toch wat groet
En zoe velt d’r doar wal aalt wat te beleave
Minse koome doar nar binne minse goan
Al stort de ganse werlt inien ’t kan niks geave
Zolang ’t beer en de café mar blieve stoan

Ach bestel mar bestel mar bestel mar
Ge wet dat ik ’t neet kan loate
Nog efkes en dan begin ik
D’r wir duchtig langs te proate
© 1991 Muziek: Anselma Tekst: Jack Poels